תקנון האתר - תן טריקו

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש:
 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הגלישה באתר https://www.TenTriko.co.il  להלן:" האתר"( כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. יש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בו.
  3. האתר בעל תקן אחיד לאבטחת מידע PCI SSC  (Payment Card Industry Data Security Standad)  במצב זה לא נשמרים ולא מועברים כרטיסי אשראי לבית העסק.
  4. האתר הוא אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות מקוונת )וירטואלית( ומציע למכירה חולצות ומוצרי טקסטיל )הלן: המוצרים"( עליהם ניתן להדפיס סמלי בית ספר) תלבושת אחידה(, הדפסות אישיות וכדומה )להלן: "החנות"(. האתר מופעל על ידי ש.י.א שיווק, עוסק מורשה מספר 36233054, להלן: "העסק".
  5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות וביצוע רכישה באתר ובחנות.
  6. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או רכישת שירותים המוצעים למכירה בחנות, מהווה הסכמתך לתנאי השימוש באתר ולתנאי התקנון והסכמה לנהוג על פי הוראות התקנון. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין העסק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון .במידה ואתה אינך מסכים באופן מלא לתנאים המפורטים בתקנון זה ,אתה מתבקש להפסיק מיד כל שימוש נוסף באתר ו/או בחנות.
  7. ההזמנות באתר יכולות להתבצע על יד בגירים בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
  8. התמונות והמוצרים אשר מופיעים באתר הינם להמחשה בלבד אשר עובדו במערכות גרפיות ושופרו.
  9. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה כמפורט להלן.
 1. הזמנה ורכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר
  1. העסק עושה כמיטב יכולתו כדי להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר החנות יימצאו במלאי. תמונות המוצרים המוצגים באתר החנות הן תמונות להמחשה בלבד וייתכן כי חלק מהמוצרים המופיעים באתר אינם מצויים במלאי נכון למועד הרכישה. במקרה כזה, תשלח אליך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת בתהליך הזמנת המוצר. האתר שומר לעצמו את הזכות להציע לך רכישת מוצר דומה במידה וישנו כזה. אם קיבלת את הצעתנו זו, פרטי הזמנתך יעודכנו מחדש. במידה ולא תסכים לקבל את הצעתנו למוצר חילופי, נבטל את הזמנתך למוצר זה. בוטלה מכירה כאמור, העסק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לך או לצד שלישי כלשהו, לרבות בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר .
  2. המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר מפורסמים באתר ברשימות המיועדות לכך.
  1. כחלק משירותי החנות ניתן להזמין הדפסה של כיתובים ו/או ציורים בהזמנה מיוחדת על גבי המוצר )להלן:" הזמנה מיוחדת"(. הזמנה מיוחדת תיעשה טלפונית בלבד, באמצעות משלוח קובץ PDF וקובץ גרפי של הכיתוב ו/או הציור המבוקשים, לכתובת הדוא"ל של העסק. הזמנה מיוחדת תהיה כפופה להצהרת בכתב של הלקוח לגבי בעלותו בזכויות הקניין הרוחני בעיצוב ו/או בכיתוב נשוא ההזמנה המיוחדת והתחייבות בכתב לשיפוי כלפי העסק היה וכנגד העסק יופעלו הליכים משפטיים כלשהם בעניין זה . מובהר כי העסק יהיה רשאי שלא להסכים לביצוע הזמנה מיוחדת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  2. הזמנת מוצר מקטלוג המוצרים המאפשר בחירת סמל בית-ספר המוצג AS-IS, כל רכישה של מוצר הכולל הדפסת סמל מוסד החינוכי או בית ספר, יודפס בהתאם לגרפיקה המוצגת באתר, כל בקשה או שינוי תיעשה מראש בפנייה באתר או בדוא"ל, לא יתקבלו בקשות שונות כגון שינוי גודל הדפסה, שינוי צבע הדפסה, שינוי סמל או חלק ממנו, דרישה לעדכון סמל מוסד. לא תתקבלנה טענות בעניין עדכון סמל בית ספר לאחר רכישה, באחריות הגולש/הקונה לוודאות כי הסמל המוצג לו באתר בהתאם לבקשתו בטרם הקנייה.
 1. רשימות אלו מתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו של העסק.
 1. אופן ביצוע ההזמנה באתר
  1. על מנת לבצע הזמנה ורכישת מוצרים באמצעות האתר עליך למלא את טופס ההזמנה באתר על גביו תתבקש לציין ולפרט, בין היתר, את הפריטים שברצונך לרכוש, כמויות, צבעים ,סמלים והדפסה )להלן:" ההזמנה"(. הנך מתבקש למלא את פרטי ההזמנה באתר באופן מלא ומדויק. ההזמנה צריכה להכיל את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובו. מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה על פי חוק ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין ,התשל"ז – 1977 ו/או כל דין אחר. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים.
  2. אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת ההזמנה כתוצאה משיבוש טכני כלשהו או פרטי התקשרות(מספר-נייד), כתובה שגוייה, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי העסק. במקרה כזה, לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי מהעסק בשל כך. 
  3. לאחר ביצוע ההזמנה באתר, תקבל הודעת קליטה ממערכת ההזמנות של האתר )להלן:

"אישור קליטת ההזמנה"(. אישור קליטת ההזמנה מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו

במערכת. אין באישור קליטת ההזמנה כל התחייבות על קיומו של המוצר ו/או השרות המוזמנים במלאי החנות. אישור קליטת ההזמנה אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים שהוזמנו.

  1. מסיבות שונות עלולות להיגרם תקלות ושיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי האתר. אם תתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה שביצע הלקוח או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות הדוא"ל  Service@Tentriko.co.il כדי לוודא קליטת ההזמנה באתר.
  2. בכל מוצר באתר, ישנה טבלת מידות לאותו מוצר, מומלץ לקרוא ולהשוות את מידות המוצר לגופיכם בטרם הקנייה, טענות או פניות על מידות שאינן תואמות לכם, לא יתקבלו בחברתנו.
 1. אמצעי תשלום
  1. אמצעי התשלום הינו בכרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל. כחלק מתהליך מילוי טופס ההזמנה תתבקש להזין את מספר כרטיס האשראי שלך ואת מועד פקיעת תוקפו. הנך מתבקש למלא את פרטי כרטיס האשראי באתר באופן מלא ומדויק. אי הקפדה על מילוי פרטי כרטיס האשראי כנדרש באתר ו/או מילוי הפרטים בחסר ו/או אי קליטת פרטי אמצעי התשלום כתוצאה משיבוש כלשהו ,יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי העסק. במקרה כזה, לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי מהעסק בשל כך.
  2. עיבוד ההזמנה והמשך הטיפול בה כפופים לאישור חברת כרטיסי האשראי בה נעשה שימוש על ידך לשם ביצוע ההזמנה בחנות. ההזמנה תושלם רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין העסק.
  3. חיוב כרטיס האשראי יתבצע במועד ההזמנה ,כהגדרתו להלן.
  4. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת בהזמנה . במקרה כזה, יחושב מועד המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעלת להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד משלוח הודעה אליך בדבר סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה ,יהיה העסק רשאי לבטל את ההזמנה בלא כל הודעה נוספת.

4.4 העסק רשאי לעדכן את אמצעי ו/או תנאי התשלום באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 1. המחירים באתר
  1. החיוב בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, לפי המחיר שמופיע באתר בסמוך למוצרים שהוזמנו בהזמנה .למחירים הנקובים באתר יתווספו דמי טיפול והוצאות משלוח על פי התעריפים הנקובים באתר. לתשומת ליבך,  מאחר וישנן מספר אפשרויות משלוח, יתווסף מחיר המשלוח לחשבון הכללי לפי סוג המשלוח הנבחר.
  2. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר הרשום באתר נכון למועד השלמת ההזמנה על ידך. 
  3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם כן צוין אחרת בצורה מפורשת. אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בחנות בין מועד פרסום המחיר בחנות לבין מועד האספקה המתוכנן על פי ההזמנה, רשאי האתר לעדכן את מחירי המוצרים ו/או את דמי הטיפול והמשלוח ולחייב את הלקוח בהפרש .
  4. העסק רשאי לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ו/או את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .
  5. העסק עושה כל שביכולתו לוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים שונים של העסק. יחד עם זאת, אין ביכולתו של העסק, להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא יפורסמו מחירים שגויים באתר העסק ו/או בפרסומים שונים של העסק, רשתות חברתיות. היה ובמועד השלמת ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי ,יודיע לך העסק על כך ויעדכן אותך במחיר הנכון. לאחר קבלת אישורך באמצעות דוא"ל למחיר הנכון, תבוצע ההזמנה בשנית על פי המחיר הנכון. היה ולא יתקבל ממך אישור בדוא"ל למחיר הנכון, בתוך 3 ימי עסקים מיום הודעת העסק על המחיר הנכון, יהא העסק רשאי שלא לספק את הבגד ו/או המוצר שהוזמן במחיר השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר לאי הספקת המוצר, כאמור.
 1. אופן ומועד אספקה ומשלוחים
  1. העסק ידאג לאספקת מוצר נרכש בחנות לכתובת בישראל שמילאת בטופס ההזמנה באתר. העסק יספק את ההזמנה בהתאם לתנאים המפורטים להלן. העסק מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל .
  2. אספקת הזמנות לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תיעשה בתיאום טלפוני מראש שלך מול העסק. במקרה כזה, העסק יהיה רשאי לספק את ההזמנה ללקוח במקום סמוך מקובל ,כאמור בכפוף לתאום מראש.
  3. ההזמנה תסופק לך באחת משלוש הדרכים הבאות: 
   1. עד 14 ימי עסקים )ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג( באמצעות חברת צי'טה שליחויות בע"מ.
 • משלוח עד הבית , בלדר המספק את ההזמנה עד למקום בו מסרת בעת ההזמנה.
 • שירות צ'יטה בוקס   מרכזי שירות הפרוסים בכל חלקי הארץ, האספקה תימסר לבית העסק שיקבע על ידי הלקוח בסל קניות לאחר הזנת כתובת מגורים.
  1. למעט בדרך של איסוף עצמי, ההזמנה תסופק לכתובת אחת, בישראל בלבד ,שתימסר על ידך בעת ביצוע ההזמנה. על כל שינוי של כתובת לאחר הוצאת ההזמנה מהמחסן הראשי, הלקוח יחויב בסכום של 39₪.
  2. עלות משלוח המוצרים לפי ההזמנה תהיה כפי המפורט באתר, ויקבע על ידי סכום ההזמנה המפורט בסל הקניות .התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר ו/או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
  3. העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות בגין כל עיכוב באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות מזג אוויר, מצב בטחוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון )כגון רעידת אדמה(, שביתה, תקלה במערכת טלפונים ,תקלות חשמל ,תקלות דואר ,תקלות תחבורה ,תקלות תקשורת, סגר כללי וכדומה. במקרים אלו, רשאי העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לך על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הלקוח. 
  4. מובהר כי זמני האספקה של המוצרים הנשלחים על ידי חברה חיצונית, בדואר שליחים או חברת שליחויות, אינם ניתנים לבקרה ואינם נשלטים על ידי העסק ו/או מי מטעמו. אתה מצהיר, באשרך את התקנון ,כי לא תהיה לך כל טענה נגד העסק ו/או מי מטעמו בגין שיבושים ו/או איחורים באספקת המוצרים.
  5. הספקת המוצרים לפי ההזמנה כפופה להימצאותם במלאי, כפי המפורט לעיל. הספקת המוצרים הנמצאים במלאי החנות תתבצע בהתאם למועדי האספקה המפורטים באתר וחישוב מועדי האספקה יתבצע החל ממועד קבלת אישור התשלום מחברת האשראי כמפורט לעיל.  
  6. שעות פעילות אספקת ההזמנות ע"י חברת המשלוחים "צ'יטה משלוחים בע"מ" " הינן בין הימים א'-ה', לא כולל חוה"מ וחגים, האספקה תבוצע בין השעות 00:15-08:00.
  7. המשלוח יגיע ללקוח בהתאם לכתובת שמסר בפרטי ההזמנה. היה וכתוצאה מאי דיוק ו/או טעות בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח בהזמנה באתר, לא ימסרו ו/או יוחזרו לחברה המוצרים שהוזמנו בהזמנה, יחויב הלקוח בכל תשלום שהוא בו יאלץ העסק לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה. במידה והמוצרים במשלוח מיועדים לחברה או לעסק, יש לציין זאת מראש בטופס ההזמנה.
  8. במידה והלקוח אינו הגיב או ענה לטלפונים בעת מועד האספקה ע"י בלדר חברת השליחויות ,המשלוח יחזור לבית העסק, הלקוח יישא בעלויות המשלוח חדשות בסך .78 
  9. משלוח אשר הועבר לנקודת שירות של צ'יטה בוקס לא יהיה ניתן לשינוי כסוג משלוח לעד הבית.
  10. הבוחרים באפשרות של משלוח למרכז שירות, פשוטו כ"דואר-רשום", ע"י קבלת מסרון לנייד המוזן בטופס מילוי פרטים באתר יישלח  ע"י חברת המשלוחים, יתכן מקרים בהם חבילה לא אותרה במרכז שירות – חובת הלקוח לפנות לחברת המשלוחים צ'יטה באמצעות מסרון בהודעה אותה קיבלתם.
   12 א- איתור חבילה במרכז שירות יכול להימשך עד 21 ימי עסקים
   12 ב- מקרה אובדן של חבילה, תהליך זיכוי או ביטול העסקה יימשך עד 30 ימי עסקים.
   12 ג- אובדן חבילה יאושר ע"י חברת המשלוחים צ'יטה שליחויות באמצעות מסרון ללקוח.
   12 ד- חברת המשלוחים מעדכנת את הנהלת האתר במקביל על אובדן חבילה לאחר עדכון הלקוח, רק כאשר יאושר אובדן משלוח, יבוצע זיכוי או ביטול עסקה.
   12 ה- מקרה אובדן חבילה, רשאי הלקוח לבקש מהנהלת האתר לבצע משלוח חוזר של ההזמנה.
 1. ביטול הזמנה, החזרים והחלפת מוצר
  1. העסק עושה כל שביכולתו על מנת לספק ללקוחותיו את המוצרים לשביעות רצונם. אתה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"(, ובכפוף להוראת סעיף 14ג)ד( לחוק הגנת הצרכן המתייחסת לרכישת פריטים מסוימים לגביהם לא יוכל המזמין לבטל את העסקה.
  2. במידה ואתה מעוניין במהלך יום העסקים הנוכחי בה התבצעה ההזמנה ,לבטל את ההזמנה לפני שכרטיס האשראי שלך חויב, תוכל לעשות זאת באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בדוא"ל  ללא חיוב  Service@Tentriko.co.il כלשהו. 
  3. במידה ואתה מעוניין לבטל את הזמנתך לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב ולפני הנפקה או הדפסת המוצרים משלוח המוצר, תוכל לעשות זאת באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה דוא"ל. Service@Tentriko.co.il  במקרה זה יוחזר לך כספך באמצעות חברת האשראי.

במידה ורכשת מוצרים עם הדפסה, והודפסו ע"ג המוצרים שבחרת, לא תוכל לבטל את ההזמנה. 

  1. במידה ולא השלמת את הזמנתך באתר, לרבות עקב אי הזנת שם, כתובת ו/או אמצעי תשלום, בתוך 7 יום ממועד ביצוע ההזמנה, יהא רשאי העסק לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
  2. ביטול עסקה ייעשה תוך 5 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. 
  3. הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל service@tentriko.co.il
  4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור %5 או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
  5. בעת ביטול עסקה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
  6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
  7. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

 סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית".

  1. במידה ואתה מעוניין לבטל את הזמנתך לאחר שהמוצר נשלח אליך, אתה רשאי לבטל את ההזמנה ולהחזיר את המוצר שרכשת בחנות תוך 7 יום מיום קבלתו, כשהמוצר חדש, ארוז באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש, אין בו פגם או קלקול מכל סוג שהוא ובצירוף חשבונית. החזרת המוצר כאמור תתבצע על חשבונך )לא יינתן זיכוי בגין תשלום המשלוח( ולמחסני העסק בכתובת הרשומה לעיל ובכפוף לתנאים הבאים:
   1. היה וסיבת הביטול/ההחזרה נובעת מפגם במוצר ו/או מאי התאמה בין הפרטים שהוצגו באתר ביחס למוצר לבין המוצר שסופק לו )בכפוף לסעיף 2.1 לעיל(, יוחזר לך הסכום המלא ששילמת בגין המוצר ולא ייגבו דמי ביטול כלשהם;
   2. היה וסיבת הביטול/החזרת המוצר אינה עקב פגם ו/או אי התאמה כמפורט לעיל ,יוחזר לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור %5 או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם. עמלת ביטול נוספת בגובה של %2 מסכום העסקה תיגבה בגין ביטול עסקת אשראי.
  2. הנך רשאי לבקש להחליף את המוצר שנרכש על ידך בחנות האתר במוצר אחר המפורסם באתר, בסכום זהה למחיר המוצר שהוחזר, בתוך מקסימום 5 ימים מיום מסירתו לידיך.

במקרה כזה ,עליך להחזיר על חשבונך, למחסני העסק בכתובת הרשומה לעיל, את המוצר, כשהמוצר חדש, ארוז באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש ,אין בו פגם או קלקול מכל סוג שהוא ובצירוף חשבונית. 

  1. מובהר כי מוצר אשר יושחת ו/או יוחזר שלא במצב זהה למצב בו נמסר לך על ידי העסק ו/או יוחזר לאחר חלוף 7 הימים מיום מסירתו לידיך, לא יתקבל על ידי העסק, ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי כלשהו בגינו.
  2. מובהר כי מוצר אשר הוזמן בהזמנה מיוחדת ו/או הודפס עליו סמל בית ספר ו/או הודפס עליו כיתוב ו/או ציור נוספים ו/או כל הדפס אחר או הזמנת מדבקות סמל ביה"ס אשר הודפסו על פי בקשת הלקוח, לא יתקבל להחזרה/החלפה על ידי העסק.
  3. מדבקות סמל בית ספר לגיהוץ או מדבקות סמל בית ספר חד פעמיות, הינן מודפסות מיידית אוטומטית ללא שליטה או מגע יד אדם, לכן לא יהיה ניתן לבטל כלל.
  4. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר בכל עת ומכל סיבה שהיא. במקרה כזה, היה והושלמו הליך ההזמנה והתשלום בגינה, יוחזרו לך התשלומים ששילמת ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי העסק ו/או מי מטעמו .
  5. לקוח אשר רכש מוצרים מהאתר וטוען לפגם במוצרים לאחר שימוש, רשאית חברת ש.י.א שיווק להחזר כספי עבור המוצרים לאחר שהלקוח שלח את המוצרים הפגומים לבית העסק עד 5 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה, במידה והלקוח אינו מעוניין בהחזר כספי ובקבלת מוצרים חדשים במקום המוצרים הפגומים, הלקוח יישא בעלויות המשלוח לבית העסק ,חברת ש.י.א שיווק תגבה סכום עבור משלוח חזרה לבית מגוריו לפי שיקול דעתה אם אכן המוצר פגום.
  6. החלפת מוצרים יתבצע עד 5 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה, כמוכן החלפת מוצרים יישא הלקוח במשלוח אל חברת ש.י.א שיווק, ויישא בעלויות משלוח בחזרה אל בית מגוריו.
  7. חברת ש.י.א שיווק שומרת לעצמה על הזכות לזכות לקוח בסכום קנייה לרכישה באתר או העברה בנקאית לחשבון הפרטי של הלקוח במקרה של החזרה או אי תאימות המוצר.
  8. במקרה של בלאי מוצר או אי תקינות, חברת ש.י.א שיווק שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח לשנע את ההזמנה למחסני החברה, ולאחר בדיקת ואפיון המוצר, תחליט חברת ש.י.א שיווק עבור אופן הזיכוי ע"י העברה בנקאית לחשבון הפרטי של הלקוח או זיכוי באמצעות קוד קופון לרכישה הבאה.
  9. כאשר חלו כל התנאים הללו, יקוזז סכום המשלוח ודמי טיפול אשר הוענק ללא עלות בעת הרכישה, ודמי טיפול
   קיזוז בסך 35 ש"ח עבור משלוח עד הבית או 20 ש"ח משלוח מרכז שירות + עמלת ביטול בסך 5% ע"פ סעיף 11.2.
  10. אם וכאשר נשלחה ההזמנה והלקוח סירב לקבלה או משך את ההזמנה ממרכז השירות אליו נשלח, יקוזז הסכום ע"פ סוג המשלוח.
   א- משלוח עד הבית שלא נמשך – 78 ש"ח.

   ב- מרכז שירות חבילה שלא נמשכה – 49 ש"ח.
 1. הגבלת אחריות
  1. האחריות הבלעדית למוצרים, למידע, לתכנים ולשירותים המוצגים באתר, לרבות שמות היצרנים ,טיב המוצרים, תכונות המוצרים וכדומה, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים וזאת על פי דיני הגנת הצרכן בישראל. העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות להתאמת המוצרים, המידע, התכנים או השירותים לצרכי הלקוח ו/או למטרותיו. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 
  2. התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין התמונה באתר לבין המוצר במציאות. מובהר כי הצבעים המוצגים בתמונות המוצגות באתר הינם להמחשה בלבד ועברו צילומי סטודיו, עריכה גרפית ועיבודים שונים. ייתכנו הבדלים ושינויים בין צבעי התמונה באתר לבין צבעי המוצר במציאות. מובהר כי מידות המוצרים המתוארות בחנות האתר הינן מידות משוערות וכי תיתכנה חריגות של 21 סנטימטר ושוני בין הדגמים השונים. כמו כן, יש לשים לב להוראות היצרן בכל הנוגע לטיפול במוצרים.
  3. בכל מקרה, חבות החנות ו/או העסק ו/או מי מטעמם, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין המוצרים הנמכרים בחנות, לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח.
  4. כל שימוש או גלישה באתר, עבור מידע, טיפים, המלצות וכל חומר שיווקי הן בגדר המלצה בלבד, והן אינן חובה לשימוש במידע זה ,הן בדפי האתר או שיחות הטלפון או ע"י שירות במייל או עובדי האתר ובדפי האתר. כל שימוש של הגולש במידע זה, הינה על אחריות הגולש בלבד. ואין הרוכש חייב לקבלן.
  5. העסק ו/או החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעות מופעל האתר, יהיה נקי מווירוסים ו/או מאלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי שלך או בציוד אחר שלך כאשר אתה גולש ו/או משתמש באתר ו/או מבצע הזמנה בחנות. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק ו/או מי מטעמו בגין השימוש באתר ו/או בגין תקלות ו/או כשלים אשר נגרמו לך בקשר עם השימוש באתר. החנות ו/או העסק לא יישאו באחריות כלשהי לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי לקוח כלשהו או צד שלישי שאינו בשליטת העסק. העסק יהיה רשאי להפסיק ו/או למנוע גישת לקוחות ו/או גולשים באתר לכל חלק שהוא באתר בכל שלב.
  6. כל הזמנה של מוצרים המיועדים למשלוח, יוצאים מהמחסן הראשי שהם במצב תקין וטוב ,לאחר סקירה ובחינה של מנהל המחסן.
  7. חברת ש.י.א שיווק מעניקה אחריות למוצריה, אם במידה ונתקלת בבלאי או פגם במוצר, יש לפעול ע"פ הנחיות תקנון האתר לפי סעיף 7.
  8. חברת ש.י.א שיווק מעניקה אחריות על כל מוצרי הטקסטיל באתר, לרבות פגם בחולצה הכולל, נקב, קרע, חוט/תפר נפרם, יש לפנות למערך שירות הלקוחות באמצעות תיבת הדואר .חברת ש.י.א שיווק אינה מעניקה אחריות על מוצרי רוכסן או חלקיו או התכווצות של מוצרים או נזק שנגרם לאחר כביסה.
  9. במקרה של תקלה או פגם במוצר , חברת ש.י.א שיווק שומרת לעצמה את הזכות לזכות בסכום המוצר הפגום ע"י כרטיס אשראי או זיכוי לרכישה הבאה באתר ע"י מסירת קוד קופון, ללא נימוק או הסבר מצד הנהלת האתר.
 1. פרטיות 
  1. על ידי שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הנך מסכים לכל שימוש אשר יעשה במידע שתזין לאתר כמפורט להלן. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהצהרה זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
  2. העסק מחויב להגן על המידע האישי שנמסר במסגרת הליך הרכישה בחנות. העסק יעשה שימוש במידע הנמסר לו אך ורק לצרכים שעבורם נמסר לו המידע. 
  3. למרות שעל פי דיני מדינת ישראל אין הלקוח מחויב למסור את פרטיו האישיים ,העסק לא יוכל לטפל בהזמנת מוצרים בחנות האתר אם לא יקבל פרטים אלו.
  4. הפרטים האישיים שנמסרו על ידי הלקוח בעת ההזמנה, כמו גם פרטי רכישות עתידיות או כל מידע אחר שיימסר על ידי הלקוח במסגרת ביצוע הזמנה בחנות, אינם נשמרים בידי העסק ולא יועברו לאף גורם אלא בכפוף לכל הוראת חוק ולכל צו שיפוטי.
  5. העסק מקדיש משאבים ונוקט אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות נשמרים באופן מוצפן ומאובטח באופן סביר ועל פי הסטנדרטים המקובלים בתעשיית האינטרנט, אולם לא ניתן לשלול שיבושים או להבטיח באופן מוחלט את שמירת פרטיות הלקוח מפני שימוש בזדון וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים. העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר ,שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  6. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת בתקנון זה, תקפה אך ורק לאתר זה .
  7. העסק שומר על זכותו לתקן את מדיניות השמירה על פרטיות הלקוח בכל עת.
 1. זכויות קניין רוחני
  1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני )בין אם רשומות או לא(, הפטנטים ,המדגמים, סימני המסחר וזכויות היוצרים, הם רכושו של העסק באופן בלעדי. זכויות אלו חלות, בין היתר, על עיצובו של האתר, עיצובה של החנות, הטקסטים, התמונות, המאמרים ,סימני המסחר, היצירות ,קוד המחשב וכל מידע אחר באתר ו/או מידע הקשור לאתר. אין לעשות בזכויות אלו כל שימוש שהוא אלא באישור בכתב ומראש של העסק.
  1. העסק לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לזכויות קניין רוחני הקשורות בהזמנה מיוחדת שתבוצע בחנות כמפורט לעיל. הלקוח יישא באחריות בלעדית לוודא כי הזמנה מיוחדת )כהגדרתה לעיל( אינה מפרה זכויות של כל גורם אחר ויחתום על התחייבות ושיפוי בכתב כלפי העסק במסגרת עריכת ההזמנה המיוחדת מול העסק. במידה ותופנה כלפי העסק טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה, יישא הלקוח במלוא ההוצאות שייגרמו לחברה.
 1. סמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר ובחנות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט במחוז מרכז ו/או תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון ולשימוש באתר ו/או בחנות.

 1. שונות
  1. רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 
  2. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח לבין העסק. העסק שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המזמינים באתר. 
  3. האתר מאפשר הצטרפות למועדון לקוחות, פעולה המצריכה מילוי פרטי כתובת דואר אלקטרוני של הלקוח בעת הזמנתו. מובהר כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של האתר מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהעסק מפיץ ו/או יפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון באמצעות הדוא"ל ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החנות.
  4. מועדון הלקוחות אשר מתנהל באמצעות מערכת ניוזלייטר ללקוחות תן טריקו אשר תופץ לפי שיקול דעת החברה, במסרים מסוג אלו, לקוחת אשר הזמינו באמצעות האתר, יקבלו חדשות, הטבות ועדכונים על המוצרים/מבצעים באתר, ביכולתו של כל לקוח הרשום במערכת, להסיר את עצמו מרשימת התפוצה ויחדל בעתיד לקבל מסרים שיווקיים או פרסומיים.
  5. העסק שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים באתר כראות עיניו ובכל עת, לרבות לבטל ,לשנות ו/או לערוך מחדש כל פונקציה הקיימת בו.
  6. הזמנת מדבקות סמלי בית-ספר המוצרים למכירה בשירות זה הינם לצבע מדבקה שחור/לבן. אלא אם כן סמל ביה"ס באשר הוא משווק בצבע אחר.
  7. סמל ביה"ס אשר הינו מורכב למעלה מצבע אחד או שהינו בגודל סטנדרטי)7*7( או שמורכב מ-2 מדבקות חזה +גב, רשאית חברת ש.י.א .שיווק לשנות את המחיר עבור הכמות שבה בחר הלקוח, במידה והלקוח בחר סמל ביה"ס אשר מורכב למעלה מצבע אחד או סמל ביה"ס אינו בגודל הסטנדרטי)7*7( או מורכב יותר ממדבקה אחת וביצע הזמנה, מוקד שירות הלקוחות יצור קשר באמצעות הדוא"ל ע"מ להשלים את הסכום הנוסף עבור השלמת ההזמנה שיקבע ע"י הנהלת האתר.
  8. הדפסת סמל על חולצות הינן כפי שמוצג בכפתור "בחירת סמל בית ספר" הגרפיקה המוצגת היא אשר תודפס ע"ג החולצות, במידה ומופיע סמל צבעוני יודפס סמל צבעוני ולא ניתן לשנות זאת, כנ"ל עבור סמלים המופיעים בשחור/לבן לא יהיה ניתן לשנות לסמל צבעונים.
  9. פיצול הזמנה לכל מוצר הינו לפי 2 צבעים, שחור או לבן .ניתן לחלק את ההזמנה לשניים בלבד, חצי מהזמנת המדבקות תהיה בצבע שחור ואילו החצי השני יהיה בצבע לבן. מדבקות חד-פעמיות יהיה בתוספת תשלום.
  10. לא ניתן לבטל/להחזיר/להחליף  הזמנה של מדבקות סמל ביה"ס מסוג גיהוץ או חד-פעמי.
  11. אופן הפעולות עבור גיהוץ המדבקות ע"ג החולצות  הרשומות באתר או בדף ההוראות הנשלח אליך עם ההזמנה,  הינו המלצה בלבד ואין חובה לפעול על פיה, אין חברת ש.י.א שיווק על טיב ההדפסה או עמידות המדבקה.
  12. הערות לקוח בעת הזמנה, אפשרות ניתנה להערות עבור חברת המשלוחים בלבד כגון: הכוונה למקום היעד, טלפון חלופי, השארת חבילה ליד הדלת וכו', לא יתקבלו הערות בעניין שינוי בהזמנה וכו', הערות אישיות לגבי הזמנה יש לשלוח מייל לאתר באמצעות תיבת פניות באתר או דואר אלקטרוני בציון מספר הזמנה. הזמנות שהודפסו לא יהיה ניתן לשנות.
  13. שירות הלקוחות המתנהל באמצעות שירות תיבת דואר-אלקטרוני, תיבת פניות, באתר מפעילים גורמים שונים, כל מידע שיימסר לך או המלצה או שירות הינו בגדר המלצה בלבד, אין חובה לפעול ע"פ הנחיות או הוראות והמלצות שניתנו לך במסגרת שירות זה.

 

 1. מבצעים , הנחות וזיכויים
  1. באתר קיימת לשונית מבצעים אשר מרכזת לפני מינים ומידות, המבצעים מורכבים מסטים של מוצרים, כל סט/חבילה לא ניתנת לשינוי של סמל ביה"ס, מידת המוצר או צבע שאינו קיים במלאי. כמוכן לא ניתן לפצל מבצעים בגזרות השונות גם אם הן באותו טווח המחירים
  2. חברת ש.י.א. שיווק שומרת לעצמה את הזכות על ביטול מבצע לפי שיקול דעתה או גמר המלאי.
  3. באתר לא יינתן כפל מבצעים כגון: קוד קופון בהנחת אחוזים או באמצעות שיתןף פעולה עם גורמים או ועדי עובדים.
  4. לקוח אשר בזכותו קוד קופון להנחה בשקלים חדשים, תינתן מימושו לפי זכות חד פעמית.
  5. בכל שלב של הנחה או זיכוי, לא תינתן הנחה על הזמנת משלוח, מחיר המשלוח נקבע לפי גובה סכום הקנייה, ולאחר חישוב סך הכול ההזמנה לאחר הזנת קוד קופון להנחה בשקלים או באחוזים, יקבע מחיר המשלוח.
  6. הנהלת האתר רשאית להפסיק הטבה, הנחה, קוד קופון שנמסר למועדון לקוחות או פורסם ברשתות חברתיות, ועדי-עובדים, אתרי קופונים למיניהם, סט מבצע של מוצרים, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת.
  7. ט.ל.ח
 1. שירות לקוחות

מערך שירות הלקוחות של האתר "תן טריקו" מתנהל באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני בלבד, כל המידע עבור תפעול האתר, שאלות ותשובות מופיע לפניכם באתר הבית.
כל פנייה לשירות הלקוחות יעשה באמצעות תיבת הפניות האתר או במייל tentriko@gmail.com . על כל פנייה מקוונת, שירות הלקוחות של החברה תיענה לפנייתכם בתוך מספר שעות או במהלך יום עסקים

בכל שאלה, ייעוץ, בירורים ותמיכה בתהליך הרכישה ניתן לפנות אלינו בכל שעות היממה באמצעות

tentriko@gmail.com :כתובת הדואר האלקטרוני4

 1. מבצע שופינג אייאל לשנת 2021 חל בין התאריכים 9-10/11/2021.
 2. המבצעים חלים על מוצרים שנרכשו במהלך התאריכים 9-10/11/2021 בלבד, כל רכישה טרם ההטבה שופינג אייאל 2021 ללא תתקבלנה הנחה עליהם או שירות המופיע בדף המבצעים.
 3. הנהלת האתר רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת וזמן וללא הודעה מוקדמת.
 4. המוצרים המשתתפים במבצע קיימים בדף של האתר שופינג אייאל בלבד, מוצרים אשר לא מופיעים בדף זה, לא יינתן עליהם את ההטבה כשאר המוצרים.
 5. לקוחות אשר משלמים באופציית תשלום של "פייבוקס Paybox" ניתן להסדיר את התשלום עד לתאריך 10/11/2021 בשעה 23:59, כל תשלום מעבר לזמן המוגדר העסקה תבוטל ולא יגבה תשלום למעבירים תשלום באפליקציה, כמוכן ההנחה או הטבה לא תינתן מעבר למועדים הנ"ל בסעיף 1.
 6. משלוחים באתר הינם חינם למרכזי שירות של חברת צ'יטה משלוחים הפרוסה למעלה מ 600 נקודות איסוף חבילות ברחבי הארץ, ניתן לשדרג את שירות המשלוח עד הבית בתוספת 22 שקל חדש.
 7. לא תינתן הנחה על שירות משלוח עד הבית.
 8. לקוחות שרכשו טרם המבצע, לא יהיה ניתן לקבל את ההטבה עבור מחירי "שופינג איי אל" או זיכוי עבור הזמנה או הנחה עבור מוצר שרכשו.
 9. המוצרים המשתתפים במבצע ניתן לראות בדף שופיינג אייאל או בדף מבצעים(קישור לדף לחצו כאן), לא יתקבלו הנחות או הטבות על מוצרים/שירותים שלא מופיעים בדף מבצעים.
 10. זמן אספקת המוצרים בחודש נובמבר  11/2021 הינו עד 10 ימי עסקים.
 11. יתכנו שינויים במלאי המידות והצבעים וזמני אספקה בחודש נובמבר

תקנון אתר מבצע לקוחות חוזרים

הטבה קוד קופון מתאריך 23/02/2022

 • קוד הקופון תקף לשימוש אחד בלבד ללקוח ע"פ מאגר הנתונים הקיימים באתר ע"פ מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני עימם נרשם הלקוח בעבר לאתר.
 • הנהלת האתר רשאית לבטל עסקאות באופן חד צדדי, כאשר לקוח נרשם בדרכים שונות או תחת כתובות דוא"ל שונות או תחת מספרי טלפון נייד שונה.
 • ביטול עסקה מטעם האתר הינה ללא הודעה מוקדמת, במקביל ישלח טופס זיכוי עבור העסקה.
 • המבצע תקף אך ורק לקטלוג הביגוד הכולל: חולצות ומכנסיים בלבד.
  קוד הקופון לא חל על הקטגוריות: סמלי בית ספר חד פעמיים, סמלי בית ספר לגיהוץ, מדי חאקי, מוצרים שונים.
 • לקבלת ההנחה יש להזין מוצרים בסך ₪200 בסל הקניות מקטגוריות המשתתפות במבצע להלן: חולצות קפוצ'ון, חולצות בית ספר בנות, חולצות בית ספר בנים, חולצות שרוול 3/4, בסיום בעת מילוי הפרטים בסל קניות יש להזין את הקוד קופון אותו קיבלתם בהודעת SMS.
 • קוד קופון כולל כפל מבצעים.
 • קוד הקופון כולל הדפסת סמל בית ספר.
 • ההזמנה תשונע ללא עלות לנקודת איסוף אותה יבחר הגולש בסיום הרכישה לאחת מנקודות האיסוף של חברת צ'יטה משלוחים ללא עלות, ניתן לשדרג עד הבית בתוספת ₪22, קוד הקופון אינו חל מחיר המשלוח עד הבית ולא תינתן הנחה עליו.
 • קוד הקופון בתוקף עד לתאריך 28/02/22 בשעה 23:59.
 • הנהלת האתר רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 •  
0
0
המוצרים שלך
העגלה שלך ריקהמעבר לחנות

שימו לב!
ההזמנות ימסרו לחברת המשלוחים
לאחר חג פסח
החל מ- 30/4